Privacyverklaring Frythermo B.V.

 

Over Frythermo B.V.

Frythermo B.V. (hierna: “Frythermo”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze contactgegevens zijn:

 

Frythermo B.V.

De Vang 4

8801 RB Franeker

Tel: 0517- 38 49 59

KvK: 01102944

 

Vragen of verzoek indienen?

Mail: info@frythermo.nl

T.a.v. administratie

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Frythermo. De privacyverklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op websites van derden.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze privacyverklaring is 1 maart 2022. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt bovendien de geldigheid van alle voorgaande versies.

Frythermo respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Frythermo mogelijk verwerkt.

Inhoud
In dit privacy statement informeert Frythermo u over de volgende zaken:

 1. Soorten persoonsgegevens.
 2. Doeleinden voor de verwerking.
 3. Grondslagen voor verwerking.
 4. Ontvangers van de persoonsgegevens.
 5. Doorgifte buiten de Europese Unie.
 6. Bewaartermijn.
 7. Uw rechten met betrekking tot de te verwerken persoonsgegevens.
 8. Klacht toezichthouder.
 9. Beveiliging persoonsgegevens.
 10. Verplichting tot verstrekken persoonsgegevens.
 11. Profilering.
 12. Cookies.
 13. Wijziging privacy statement.
 1. Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkerwijs door Frythermo verwerkte persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam- en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens betreffen).
 • Voor- en achternaam.
 • Woonplaats (land/regio/postcode/straat en huisnummer)
 • Telefoonnummer (vast en mobiel).
 • E-mailadres.
 • Betaalgegevens (bankrekeningnummer).
 • Kvk-nummer en Btw-identificatienummer (indien van toepassing).
 • Het surfgedrag op onze website (en de daarbij behorende technische gegevens, zoals uw IP-adres).
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via website, correspondentie en telefoongesprekken

 

 1. Doeleinden voor de verwerking

Frythermo gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u Frythermo verstrekt.

 

Frythermo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de ontwikkeling, naleving en tenuitvoerlegging van de overeenkomst van opdracht die u met ons heeft gesloten (om u te kunnen bereiken indien dit nodig is om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren, om goederen en diensten af te leveren etc.).
 2. Ter afhandeling van betalingen en ter administratie van onze facturen.
 3. Voor de uitvoering van een bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse om onze diensten te verbeteren.

 

 1. Grondslag voor de verwerking

De gegevens die Frythermo verwerkt in het kader van voornoemde doeleinden hebben de volgende grondslag:

 1. Frythermo verwerkt uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst die u met haar heeft gesloten.
 2. De rechtsgrondslag op basis waarvan Frythermo uw gegevens mag verwerken voor haar financiële administratie is de wettelijke plicht die zij daartoe heeft.
 3. De rechtsgrond op basis waarvan Frythermo uw gegevens mag verwerken voor bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse om haar diensten te verbeteren is het rechtmatig belang wat zij heeft om de bruikbaarheid van de website en de tevredenheidsgraad van de gebruiker te analyseren ter waarborging van een kwaliteitsvollere dienstverlening.

 

 1. Ontvangers van de persoonsgegevens

Frythermo deelt uw persoonsgegevens in ieder geval met de volgende derden:

 1. Transporteurs.
 2. Pakketdiensten.
 3. Softwareleveranciers.
 4. Boekhoudprogramma’s.
 5. Netwerkbeheerders.
 6. Google Analytics.

Indien de derde uitsluitend in opdracht van Frythermo en ten behoeve van Frythermo optreedt als verwerker, sluit Frythermo met de betreffende derde een verwerkersovereenkomst. In de verwerkersovereenkomst worden afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens en de verwezenlijking van uw rechten als betrokkene.

 

 1. Doorgifte buiten de Europese Unie

Frythermo deelt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet met derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

 1. Bewaartermijnen

Frythermo bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.

 

 1. Uw rechten met betrekking tot de te verwerken persoonsgegevens

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Frythermo worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich hierop kunt beroepen. Frythermo neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt het verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Vergetelheid

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te verwijderen. Dit voorzover ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze moeten verwerken zoals hiervoor omschreven, of voor zover wij niet langer gerechtigd zijn ze te verwerken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, voor zover mogelijk, worden verwijderd.

 

Rectificatierecht
U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Beperking van de verwerking

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Bijvoorbeeld indien de gegevens niet (langer) juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, of indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

 

Bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Frythermo. Als u bezwaar maakt zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij uw persoonsgegevens daar niet langer voor inzetten.

 

Toestemming intrekken

Heeft Frythermo uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

 1. Klacht toezichthouder

Natuurlijk helpt Frythermo u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Frythermo hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Frythermo gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Frythermo in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen

 

 1. Verplichting tot verstrekken persoonsgegevens

Frythermo streeft naar zoveel mogelijk keuzevrijheid en bescherming van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij u zoveel als mogelijk de keuze laten of u uw persoonsgegevens wilt verstrekken.

Wanneer u bijvoorbeeld niet uw persoonsgegevens wilt verstrekken door middel van het toestaan van (alle) cookies, heeft dit geen enkel gevolg en kunt u de website gewoon blijven gebruiken. In sommige gevallen is Frythermo echter genoodzaakt om uw persoonsgegevens te vragen en te verwerken. Indien u in die situaties deze gegevens niet wenst te verstrekken, kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan.

In de gevallen dat wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te vragen en verwerken zullen wij u dit van tevoren melden onder opgaaf van de reden dat wij hier toe verplicht zijn.

 

 1. Profilering

Frythermo maakt geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

 

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Gelieve ons cookiebeleid te lezen voor meer gedetailleerde informatie over de cookies, het doel ervan en verdere belangrijke informatie.

 

 1. Wijziging in de privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

 

 

Cookiebeleid

 

Informatie over cookies

Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw pc, telefoon of ander toestel plaatst, met informatie over uw navigatie op de website in kwestie. De cookies zijn nodig om de navigatie te vergemakkelijken en aangenamer te maken en ze beschadigen uw computer niet. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze websites kan beperken.

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Waarvoor worden cookies op deze website gebruikt?

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken Google Analytics omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst.

 

Uitschakelen en verwijderen

Indien u de cookies wil uitschakelen of verwijderen kunt u dat doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen